วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

๒๙ กรกฎาคม "วันภาษาไทยแห่งชาติ"

เชิญชม..การแข่งขันโต้วาที และขอเชิญส่งเรียงความเข้าร่วมประกวดแข่งขัน


วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ชื่นชม ยินดี

นักเรียนได้รับรางวัล เรียงความ “ร้อยใจ 100 ปี นราธิวาส”
ระดับชั้น ม.ต้น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงอามีนาฮ์  หะยีมามะ
ได้รับโล่รางวัล  เกียรติบัตร เงินรางวัล 3,000.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เด็กหญิงสุภารัตน์  บกสวาทชา
ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 2,000.-บาท
ระดับชั้น ม.ปลาย
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
ได้รับเกียรติบัตร เงินรางวัล คนละ 1,500.-บาท
นางสาวธนะรัชต์  อาแว  ม.5/1
นางสาวสายธาร  หิรัญพันธ์  ม.5/2
ขอขอบคุณ คุณครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เชิญชวน ..ประกวดเขียนเรียงความ

เชิญชวน ชาวนราสิกขาลัย ส่งเรียงความประกวด..ด่วน ผู้ที่ชนะการประกวด จะได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร ติดต่อ สอบถามรายละเอียด ที่ห้องพักครูวิชาภาษาไทย

สอบถามรายละเอียดที่ห้องพักครู วิชาภาษาไทย

คนเก่งชนะเลิศ ประกวดพูดสุนทรพจน์

9 ธันวาคม 2557
เด็กหญิงรังสิญา  บัวกิ่ง  นักเรียนชั้น ม.2/8
ชนะเลิศ ประกวดพูดสุนทรพจน์  ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000.- บาท

จัดโดย สำนักงานจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส

ชนะเลิศประกวดเขียนเรียงความระดับจังหวัด

14 มีนาคม 2558
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส มอบเกียรติบัตร
ประกวดเขียนเรียงความ "ค่านิยม 12 ประการสร้างสังคมไทยเป็นสุข"

ชนะเลิศ  นางสาวชุติมา มณีพรหม ม.6/9

รองชนะเลิศ  นางสาวนิอุรวา  บินนิโซะ ม.6/9

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เรื่องดี ๆ ที่บ้านเรา

ขอแสดงความยินดีกับ 
นายมรกต  แก้วพรหมลัด  
นางสาวชุติมา  มณีพรหม
นางสาวชลนิภา  ฉุยโรจน์ธรรม

ที่ได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตรจากการประกวดงานเขียน 
....  เรื่องดี ๆ ที่บ้านเรา  ...วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ค่ายเสริม..เติมฝัน นักเรียน ม.3


นักเรียน ม.3 ร่วมกิจกรรม ค่ายเสริมเติมฝัน ..สอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย
ผู้อำนวยการ กฤษดา  ปรีชาหาญ มอบรางวัล...นักเรียนที่ได้คะแนนสอบสูงสุดของแต่ละห้อง

วันพฤหัสบดีที่ 25  กันยายน 2557